چهارشنبه 9 بهمن 1398

جناب آقای سینا اشعری فرد
جناب آقای سینا اشعری فرد

مسئول بازرسی

مشاهده
استاد علی فرهمند
استاد علی فرهمند

مسئول کمیته ی پیشکسوتان

مشاهده
سرکار خانم فروغ السادات ذوالشرافتین
سرکار خانم فروغ السادات ذوالشرافتین

نایب رئیس

مشاهده
جناب آقای جواد صادقیان
جناب آقای جواد صادقیان

دبیر هیأت

مشاهده
جناب آقای شهرام تذری
جناب آقای شهرام تذری

امور رایانه

مشاهده
جناب آقای مرتضی حاجی طاهری
جناب آقای مرتضی حاجی طاهری

امور فرهنگی

مشاهده
سرکار خانم احمدی
سرکار خانم احمدی

تدارکات واحد اداری

مشاهده
سرکار خانم محمدی
سرکار خانم محمدی

مسئول امور اداری

مشاهده
جناب آقای سعید ملک محمدی
جناب آقای سعید ملک محمدی

روابط عمومی

مشاهده
جناب آقای احمد باقرزاده
جناب آقای احمد باقرزاده

خزانه دار

مشاهده