چهارشنبه 9 بهمن 1398

آئین نامه فدراسیون نجات غریق و غواصی کشور

 فدراسیون نجات غریق برای مراقبت از جان افراد در اماکن شنا و ورزشهای آبی کشور و نجات آنان از خطر غرق شدن ، اقدامات و فعالیتهای اصلی خودرا در آموزش و انتقال مهارتهای راجع به شناوری و اصول ایمنی آن به تربیت منجیان غریق متمرکز کرده است . در راستای این سیاست ، اقدامات موثری در احداث ایستگاههای ساحلی (طرحهای دریا ) و نیز ضوابط اداره آن اماکن بعمل آورده و با تشکیل کمیته های غواصی و ورزش درمانی در آب سطح عملیات و کاربرد شیوه های نوین این فنون را توسعه داده و بستر مناسبی را برای ادامه فعالیت علاقمندان مهیا کرده است . با توجه به خط مشی سازمان تربیت بدنی مبنی بر تامین سلامت جسمی و بهداشت روانی افراد جامعه و ایجاد فضای مناسب و سالم ورزشی ، فدراسیون نجات غریق با تشکیل کلاسهای آموزشی اقدامات خود را در تربیت منجیان غریق در درجات مختلف گسترش داد و همراه تربیت نیروهای متخصص نجات غریق ، نظارت بر اماکن شنا را برای تأمین امنیت و سلامت استفاده کنندگان بر عهده گرفته است . همچنین همه ساله با برگزاری مسابقات نجات (استخر / دریا ) در کشور و تشکیل گروه ورزشی ملی نجات غریق و شرکت در مسابقات و رقابتهای بین المللی در معرفی جمهوری اسلامی ایران به عنوان فعالترین کشور غرب آسیا و خاورمیانه اقدام بایسته معمول داشته است و بر همین اساس مسئولیت توسعه نجات غریق در منطقه خاور میانه و آسیای میانه از جانب فدراسیون بین المللی نجات غریق (ILS) بر عهدۀ این فدراسیون قرار داده شده است . شایان ذکر است که برای حفظ ، تداوم و ارتقاء دانش و فنون نجات غریق و غواصی در کشور ضروری است با آگاهی از آخرین و جدیدترین دستاوردها و با بروز آمدکردن شیوه نامه ها و آئین نامه های موجود ، خودرا در جریان پیشرفت های جهان قرار دهیم و بدین منظور با الهام از آئین نامه فدراسیون های بین المللی نجات غریق (ILS) و غواصی (CMAS) ، اقدام به تدوین آئین نامه حاضر گردید .
فهرست عناوین :
فصل 1- نجات غریق
بخش 1 – تعاریف (مواد 1تا 6 )
بخش 2- شرح وظایف منجی (فعال ) ، کمک منجی ، سرمنجی و مدیران اماکن شنا و ورزشهای آبی
1-2- منجی غرق (فعال ) (ماده 7 )
2-2- کمک منجی غریق (ماده 8 )
3-2- سرمنجی غریق (ماده 9 )
4-2- مدیران اماکن شنا و وررزشهای آبی (ماده 10 )
بخش 3- آموزش
1-3- آموزش نجات غریق (استخر ، آبهای ساکن – دریا ) (مواد 11 تا 14 )
1-1-3- آموزش مقدمات نجات غریق درجه دو ( کودکان و نوجوانان تا سن دوازده سال ) (مواد 15 تا 16 )
2-1-3- آموزش مقدمات نجات غریق درجه یک (جوانان و افراد بالای دوازده سال سن ) (مواد 17تا 18 )
3-1-3- آموزش نجات غریق درجه دو (استخر ، آبهای ساکن – دریا ) (مواد 19تا22)
41-3- آموزش نجات غریق درجه یک (استخر ، آبهای ساکن و دریا ) (مواد 23تا 27 )
5-1-3- مواد آموزش نجات غریق درجه دو و درجه یک (استخر ، آبهای ساکن – دریا ) (ماده 28 )
6-1-3- آموزش نجات غریق به قایقرانان (مواد 29 تا 33 )
7-1-3- بازآموزی و آمادگی منجیان غریق (مواد 34 تا 37 )
2-3- آموزش و تربیت مدرس نجات غریق (مواد 38 تا 46 )
3-3- آموزش مدیران اماکن شنا و ورزشهای آبی (مواد 47 تا 49 )
4-3- آموزش مربی و داور مسابقات نجات (ماده 50)
بخش 4- شرایط و ضوابط شرکت در دوره های آموزشی
1-4- شرایط و ضوابط شرکت در دورۀ آمورش نجات غریق درجه دو (استخر ، آبهای ساکن – دریا )
(ماده 51 )
2-4- شرایط و ضوابط شرکت در دوره آموزش نجات غریق درجه یک ( استخر ، آبهای ساکن – دریا) (ماده 52 )
3-4- شرایط ضوابط شرکت در دورۀ آموزش نجات غریق قایقرانان (ماده53 )
4-4- شرایط و ضوابط شرکت در دوره باز آموزی و آمادگی منجیان غریق (ماده 54 )
5-4- شرایط و ضوابط شرکت در دوره آموزش و تربیت مدرس نجات غریق (ماده 55 )
6-4- شرایط و ضوابط شرکت در دوره آموزش مدیران اماکن شنا و ورزشهای آبی (ماده 56 )
بخش 5- مسابقات نجات (استخر – دریا ) (ماده 57تا 60 )
فصل 2- اماکن شنا و ورزشهای آبی (ماده 61 تا 63 )
بخش 1- استخر (مواد 64 تا 65 )
بخش 2- دریا (ماده 66 )
بخش 3- آبهای ساکن (سدها ، دریاچه ها و آب بندها ) (ماده 67 )
فصل 3- بازرسی و نظارت بر اماکن شنا و ورزشهای آبی (مواد 68 تا 72 )
فصل 4- غواصی (ماده 73 )
فصل 5- ورزش درمانی در آب (هیدروتراپی ) (ماده 74 )
پیوست 1 – آئین نامه کمیته غواصی
پیوست 2- ضوابط احداث ایستگاههای ساحلی
پیوست 3- آئین نامه مسابقات نجات غریق در استخر ، ساحل و دریا

آئین نامه مذکور درفدراسیون نجات غریق موجود می باشد .