شنبه 3 اسفند 1398

دوره امادگی نجات غریق سال 1398

برنامه دوره های آمادگی نجات غریق  آقایان سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل می باشد:

۱ . استخر دریا

تاریخ:  ۴ و ۶ و ۸ اسفند ۹۷

ساعت:  ۱۴ الی ۱۷

 

۲. استخر فرهنگیان

 تاریخ :  ۱۲ و ۱۴ و ۱۶ اسفند  ۹۷

ساعت :  ۱۲ الی ۱۵

 

۳ . استخر حجاب

تاریخ :  ۱۸ و ۲۰ و ۲۲ اسفند ۹۷

ساعت :  ۱۲ الی ۱۵

 

 

برنامه دوره های آمادگی نجات غریق  بانوان سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل می باشد:

۱ . استخر دریا

تاریخ:  ۴ و ۵ و ۷ اسفند ۹۷

ساعت:  ۷:۳۰  الی  ۱۰:۳۰

 

۲. استخر فرهنگیان

 تاریخ :  ۱۱ و ۱۳ و ۱۵ اسفند  ۹۷

ساعت :  ۱۱ الی ۱۴

 

۳ . استخر حجاب

تاریخ :  ۱۸ و ۲۰ و ۲۲ اسفند ۹۷

ساعت :  ۸ الی ۱۱

 

 

قوانین حضور در دوره های آمادگی:

1_ برگه آمادگی برای کسانی که 3 جلسه در کلاس حضور داشته باشند صادر میگردد.

2_ هزینه کلاس  1200000 ریال (معادل۱۲۰هزار تومان) به حساب 0108948848001 بانک ملی به نام هیأت نجات غریق واریز و اصل فیش به مدیر کلاس تحویل داده شود.

3_ تحویل کپی بیمه ورزشی تاریخ دار بنام هیات نجات غریق جهت شرکت در کلاس الزامیست.

4_با عنایت به ماده 54 آیین نامه اجرایی فدراسیون داشتن گواهی پزشکی مبنی بر سلامت کامل قلب و ریه و تحویل به مدیر کلاس در اولین جلسه الزامیست.

5_ تحویل یک قطعه عکس پشت نویسی شده به مدیر کلاس.

 شرکت کلیه منجیان فعال استان الزامی میباشد.